بم یازده سال بعد

«بم یازده سال بعد» درباره شهر بم ده سال بعد از زلزله دی ماه 1382 کمتر نشانی از ان حادثه را بر خود دارد. اما مهم روح و روان یک شهر است که وابسته به ادم های آن است. شخصیت های این فیلم هر یک افراد زیادی از بستگان خود را در آن حادثه از دست داده اند و همواره آلام و مصائب آن را با خود دارند.
این مستند درصدد فهم این مقوله و تصویر کردن این آلام و چگونگی کنارآمدن یا نیامدن این شخصیت ها با این مصائب است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست