بلندی های تات نشین

بلندی های تات نشین، مستندی درباره هویت مردمان تات در ایران و نگاهی به زندگی و آئین، فرهنگ، زبان و تاریخ آنها.
این قوم دارنده قدیمی ترین زبان ایرانی و آنچه تحت عنوان فهلویات ( پهلویات ) نام برده می شوند، هستند .در این مستند نیز به مراسم و بازی های محلی آنها هم پرداخته می شود.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست