بعد از کنکور

بعد از کنکور، این فیلم به بررسی شرایط زندگی دانشجویان یک دانشگاه هنر در شهری سنتی می پردازد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست