بانوی ارومیا

«بانوی ارومیا» مستندی شاعرانه درباره دریاچه روبه زوال ارومیه است که با نگاهی اسطوره ای روایت می شود. این زوال زیست ‌محیطی فقط گریبانگیر ایران نیست و بر کشورهای همسایه ایران شامل ترکیه و عراق نیز تاثیر خواهد گذاشت.
داستان این فیلم از زبان خود دریاچه نقل می‌شود، دریاچه درخواست کمک می‌کند تا بلکه بتواند توجه جامعه جهانی را به خود جلب کند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اتاق امن

اتاق امن

شهرزاد

شهرزاد

نسیه و نقد

نسیه و نقد