باشگاه حیوانات

باشگاه حیوانات به موضوع علاقه جامعه ایرانی به چالشها و نگهداری از انواع حیوانات اهلی و وحشی در شهرها می پردازد.
این مستند همچنین به بررسی روند نگهداری انواع متنوعی از حیوانات در قسمتی از جامعه شهری ایران پرداخته است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اتاق امن

اتاق امن

شهرزاد

شهرزاد

نسیه و نقد

نسیه و نقد