بازی دوم

فیلم «بازی دوم» با استفاده از عناصر یک نمایشگاه اینستالیشن (چیدمان)، متعلق به هنرمند نقاش «جمشید حقیقت شناس» نگاه این هنرمند را به جهان پیرامون خود بازنمایی می کند.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست