با زبان خاموش

«با زبان خاموش» پرتره خانم بدرالزمان قریب، زبانشناس و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد دانشگاه های شیراز و تهران و عضو چهره های ماندگار نیز است.
در این مستند تصاویری از تخت جمشید و کتیبه خشایار شاه دیده می شود و خانم قریب بخش هایی از آن را خوانده و ترجمه می کند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست