اهالی خیابان یک طرفه

فیلم اهالی خیابان یک طرفه، زندگی 6 نفر از ساکنان سابق خیابان سی‌تیر( قوام السطنه) و خاطرات ایشان از زندگی در این خیابان را مرور می کند.
ضمن مرور این خاطرات اهمیت و ارزش تاریخی- زیستی این خیابان در حافظه ی مردم تهران و ایران نشان داده می شود.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست