امیا

امیا زنی است تنها که در روستایی کوهستانی زندگی می کند. او همسرش را از دست داده و فرزندانش از روستا رفته اند.
سال پربرفی است و او باید زمستان سرد و طولانی را به تنهایی سپری کند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست