آتلان

آتلان روایتی از علی، پدرش و برادرانش است که مربی اسب هستند. اسب همه هستی آنهاست. ایلحان نام اسبی ست که مقام های زیادی در کورس آورده و جوایز خوبی نصیب علی کرده است.
علی می خواهد با پولی که از جوایز اسب هایش در می آورد عروسی کند. اما همیشه در مسابقه اوضاع بر وفق مراد پیش نمی رود. ایلحان در شرایط نامتعادلی قرار می گیرد و علی برای قهرمانی اسبش تلاش می کند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین