گوشه های اصفهان

گوشه های اصفهان به بررسی مکتب آوازی اصفهان از اواخر دوران قاجار تا امروز می پردازد. سید رحیم اصفهانی از بنیانگذاران این مکتب بوده همراه نایب ( نی زن ) ، تاج اصفهانی در مکتب سید رحیم آموزش دید و چند دهه سردمدار این مکتب آوازی بود و چون مکتب آموزشی داشت توانست شاگردانی را تربیت کند که امروز مثل اصغر شاهزیدی خود مکتب آموزشی دارد و این مکتب آوازی تا امروز زنده نگه داشته است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین