گاهی اتفاق می افتد

مستند گاهی اتفاق می افتد به افراد دو جنسیتی و نوع نگاهی که جامعه به آنها دارند و همچنین مشکلات پیش‌رویشان برای عمل جراحی تغییر جنسیت و چالش‌های روانی اجتماعی و دینی مربوطه می‌پردازد.

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین