کوپریتو

کوپریتو مستندی درباره قوطی فراموش شده ای به نام کبریت می باشد، در این مستند به سیر تغییر و تحولات کبریت از زمان شاهان قاجار تا امروز پرداخته می شود، مستندی درباره وقایع اجتماعی و سیاسی پیرامون قوطی کبریت.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

زعفران

زعفران

پا به توپ

پا به توپ

شاید که آینده از آن ما

شاید که آینده از آن ما