کوپریتو

نگاهی به فراموش شده‌ای به نام کبریت. مستندی درباره وقایع اجتماعی و سیاسی پیرامون قوطی کبریت.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی