پریچهر

روایتی از زندگی و کار پریچهر نامدار فریدونی، نقاش معاصر ایران.

او از اولین دانش آموختگان رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

این پیکان

این پیکان