پرندگان بی پایان

پرندگان بی پایان در ارتباط پرندگان مهاجری است که هر ساله بیش از یک میلیون از آن ها وارد استان گلستان می شوند اما با وجود قوانین حساب نشده در مورد شکار و استفاده بی رویه از سموم، کود و همچنین تخریب زیستگاه آنها تعداد اندکی از این پرنده ها به سرزمین شان بازمی گردند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین