همه نیمه من

همه نیمه من در رابطه با نهال و آتوسا می باشد این دو دچار اختلال هویت هستند و سعی دارند  تا به هویت اصلی خود برسند. آنها می خواهند تغییر جنسیت انجام دهند و در این راه شهرزاد که بیست سال پیش این کار را انجام داده  آنها را راهنمایی می کند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

زعفران

زعفران

پا به توپ

پا به توپ

شاید که آینده از آن ما

شاید که آینده از آن ما