هجوم آب

این مستند گزارشی از روزهای بعد از سیل فروردین شیراز و کمک های گروه های جوان امدادی است.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان