نینجای ایرانی

مستند «نینجای ایرانی» نگاهی به ورزش نینجا در بین زنان ایران دارد و ضمن گفتگو با استاد اکبر فرجی‌پور، شیوه گسترش این ورزش را از سال 1369 در کرج شرح می‌دهد.
همچنین در این فیلم آماری داده می‌شود که طبق آن اکنون 3000 زن نینجا در ایران فعالیت می‌کنند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین