مکران گنج بی‌کران

مستند «مکران گنج بیکران» درخصوص بررسی ظرفیت ها و محدودیت های دریای مکران است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان