مرثیه یک انقلابی رومانتیک برای جذابیت آشکار بورژوازی

آن یک کشتی نبود، رافائل شهری بود شناور بر آب، شهری غریبه و شرمگین، او از کجا می آمد؟ رافائل کشتی بسیار زیبا که در  دهه 50 شمسی از ایتالیا خریداری شد. بسیاری از ایتالیائی ها از فروش آن به ایران متأسف بودند و متعرض به فروش این میراث فرهنگی خود. رافائل انقلاب و سپس جنگ را تجربه کرد. اکنون رافائل کجاست؟

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پسران سندباد

پسران سندباد

اعتراض خاموش

اعتراض خاموش

مرده پیچ

مرده پیچ