قاشق

زندگی کودکان در منطقه‌ای کردنشین که توسط پدر و مادران خود سر مسائل تربیتی به شکلی سنتی تنبیه می‌شوند .این مستند به واکاوی تأثیرات این تنبیه (داغ کردن با قاشق) بر جسم و روح کودکان می‌پردازد.

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین