فصل باد های گرم

معلمی در یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان در جامعه مردسالار با بی سوادی دختران مبارزه می کند . شرایط شغلی معلمین نهضت سوادآموزی با مقاومت برخی از اهالی از مواردی است که در فیلم بدان پرداخته شده است

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی