سرخو

این مستند به موضوع  ناقص سازی جنسی (ختنه دختران) در ایران می‌پردازد.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط

عین غول های قدیمی

عین غول های قدیمی