بازی دوم

فیلم «بازی دوم» با استفاده از عناصر یک نمایشگاه اینستالیشن (چیدمان)، متعلق به هنرمند نقاش «جمشید حقیقت شناس» نگاه این هنرمند را به جهان پیرامون خود بازنمایی می کند.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین