اولین در از آسمان

«اولين در از آسمان» روايت زندگی شهروند گمنامی است كه خود را همچون «گاندی» مبارزی خستگی ناپذير در راه آزادی، صلح و آشتی ملت‌ها می داند. دكتر محمد ترقی، آرمانگرايی است كه می كوشد مطابق اعتقاداتش زندگی كند. او علیرغم داشتن زمينی به مساحت چهارهزار متر در شمالی ترين نقطه‌ی تهران، دراتاق محقری زندگی می كند و از راه گردآوری و فروش مواد بازيافتی در زباله‌ها، روزگار می گذراند. رويای بزرگ او اما، تبديل اين ملك به خانه‌ی صلح و دوستي ملل است.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط

عین غول های قدیمی

عین غول های قدیمی