اولین در از آسمان

«اولين در از آسمان» روايت زندگی شهروند گمنامی است كه خود را همچون «گاندی» مبارزی خستگی ناپذير در راه آزادی، صلح و آشتی ملت‌ها می داند. دكتر محمد ترقی، آرمانگرايی است كه می كوشد مطابق اعتقاداتش زندگی كند. او علیرغم داشتن زمينی به مساحت چهارهزار متر در شمالی ترين نقطه‌ی تهران، دراتاق محقری زندگی می كند و از راه گردآوری و فروش مواد بازيافتی در زباله‌ها، روزگار می گذراند. رويای بزرگ او اما، تبديل اين ملك به خانه‌ی صلح و دوستي ملل است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست