انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع نجات الهی مستندی است که در آن به نحوه کشته شدن استاد کامران نجات الهی می پردازد، این شهید استاد یار دانشگاه امیر کبیر در روز های انقلاب بود.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

شاید که آینده از آن ما

شاید که آینده از آن ما

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط