مجموعه مستند اقتباس در سینما

2019-2021

|

76 دقیقه

داستان عکس (قسمت اول)

2020-2021

|

70 دقیقه

تاریخ صدور

2017-2019

|

84 دقیقه

مادر

1400

|

56 دقیقه

اتاق ماساژ

|

33 دقیقه

رویای ناتمام

1400

|

49 دقیقه

بازی نویس

|

56 دقیقه

جادو نویس

|

38 دقیقه

زمستان

|

85 دقیقه

کلاستروفوبیا

|

42 دقیقه

لیبیدو

|

44 دقیقه

راز بقا

|

54 دقیقه

برای ثبت در تاریخ

|

93 دقیقه

ملاقات کننده

|

138 دقیقه

نمیخواهم زنده بمانم

|

81 دقیقه

کودتای53

2019

|

119 دقیقه

صحنه هایی از یک جدایی

|

77 دقیقه

 • مجموعه مستند اقتباس در سینما
 • داستان عکس (قسمت اول)
 • تاریخ صدور
 • مادر
 • اتاق ماساژ
 • رویای ناتمام
 • بازی نویس
 • جادو نویس
 • زمستان
 • کلاستروفوبیا
 • لیبیدو
 • بیجه
 • راز بقا
 • برای ثبت در تاریخ
 • ملاقات کننده
 • نمیخواهم زنده بمانم
 • کودتای53
 • خاتمه
 • طرلان
 • صحنه هایی از یک جدایی
 • زغال
مجموعه مستند اقتباس در سینما

2019-2021

|

76 دقیقه

داستان عکس (قسمت اول)

2020-2021

|

70 دقیقه

تاریخ صدور

2017-2019

|

84 دقیقه

مادر

1400

|

56 دقیقه

اتاق ماساژ

|

33 دقیقه

رویای ناتمام

1400

|

49 دقیقه

بازی نویس

|

56 دقیقه

جادو نویس

|

38 دقیقه

زمستان

|

85 دقیقه

کلاستروفوبیا

|

42 دقیقه

لیبیدو

|

44 دقیقه

راز بقا

|

54 دقیقه

برای ثبت در تاریخ

|

93 دقیقه

ملاقات کننده

|

138 دقیقه

نمیخواهم زنده بمانم

|

81 دقیقه

کودتای53

2019

|

119 دقیقه

صحنه هایی از یک جدایی

|

77 دقیقه