یک حلقه معمولی

ندا پرستار بیمارستان است، در یکی از شیفت هایش در موقعیتی قرار میگیرد و حلقه ازدواج همکارش را میدزدد تا در شیفت بعدی اش در بیمارستانی دیگر مقابل همکارانش نقش ازدواج کردن را بازی کند.  

دسته بندی در هاشور

مانع بسته شدن در نشوید

مانع بسته شدن در نشوید

من قدیمی هستم

من قدیمی هستم

دزدانه

دزدانه