کاور

جنازه احمد، کارگر ساده روستایی، ناگهان زنده میشود و از مرگ نجات پیدا میکند .اما او این بار نمی خواهد به زندگی قبلی اش برگردد.

دسته بندی در هاشور

مانع بسته شدن در نشوید

مانع بسته شدن در نشوید

من قدیمی هستم

من قدیمی هستم

دزدانه

دزدانه