کاور

جنازه احمد، کارگر ساده روستایی، ناگهان زنده میشود و از مرگ نجات پیدا میکند .اما او این بار نمی خواهد به زندگی قبلی اش برگردد.

دسته بندی در هاشور

غلامرضا

غلامرضا

مادرم

مادرم

بی سرزمین تر از باد

بی سرزمین تر از باد