هیولا

بهنام مردی است که داخل تونل وحشت شهربازی کار می کند ، کار او ترساندن مردم است ، او برای پول عمل جراحی صورتش نیاز به این کار دارد اما مردم در داخل تونل به او می خندند و او در کارش موفق نیست در حالی که صورت او در واقعیت ترسناک است.

دسته بندی در هاشور

غلامرضا

غلامرضا

مادرم

مادرم

بی سرزمین تر از باد

بی سرزمین تر از باد