مترسکها هم می میرند

این فیلم درباره پیامدهای جنگ است كه در آن، پدر و مادر داماد به نمایندگی از پسر و عروس خود دو مترسك ساخته اند كه یادآور روز عروسی شان است.  

دسته بندی در هاشور

مانع بسته شدن در نشوید

مانع بسته شدن در نشوید

من قدیمی هستم

من قدیمی هستم

دزدانه

دزدانه