فراموشی

زن پیری برای کمک به شوهرش که به فراموشی دچار شده، خانه شان را در معرض فروش می گذارد اما در واقع نه برای فروش. او از بازدیدکنندگان مثل اعضای خانواده استقبال و پذیرایی می کند و آن ها را به عنوان بچه و نوهایشان به همسرش معرفی می کند.  

دسته بندی در هاشور

مانع بسته شدن در نشوید

مانع بسته شدن در نشوید

من قدیمی هستم

من قدیمی هستم

دزدانه

دزدانه