سکوت

پسر بچه معلول افغانی از طریق نامه رساندن به خانه ها امرار معاش می کند تا اینکه.....

دسته بندی در هاشور

چندش

چندش

مانع بسته شدن در نشوید

مانع بسته شدن در نشوید

من قدیمی هستم

من قدیمی هستم