سفید

در مورد اتمسفر فضا و مکان بعد از مرگ ، بر اساس سه خواهر چخوف. سه خواهر که بعد از خودکشی در فضای خانه برای گذر از مرحله جسم در تلاشند.  

دسته بندی در هاشور

مانع بسته شدن در نشوید

مانع بسته شدن در نشوید

من قدیمی هستم

من قدیمی هستم

دزدانه

دزدانه