زرهی

جانبازی از جنگ ایران و عراق، کابوس سقوط خرمشهر را میبیند.

دسته بندی در هاشور

خرمگس

خرمگس

ترجمه افول

ترجمه افول

اس

اس