دزدانه

بازاریاب جوانی برای تبلیغ محصولش جلوی آیفون تصویری یک ساختمان قرار میگیرد و با زنگ زدن به واحدهای مختلف میخواهد به هر شکلی که شده محصولش را به فروش برساند و این در حالی است که پشت سر او یک دزدی اتفاق افتاده که همه را درگیر خود کرده است.

دسته بندی در هاشور

کودکان ابری

کودکان ابری

مثل بچه آدم

مثل بچه آدم

ساعت چهار

ساعت چهار