دایان

پیر مردی دچار فراموشی شده و فرزندانش تلاش می کنند او را به گذشته ببرند.

دسته بندی در هاشور

چندش

چندش

مانع بسته شدن در نشوید

مانع بسته شدن در نشوید

من قدیمی هستم

من قدیمی هستم