بچه مردم

محمود، با کودکی روبرو می شود که می تواند زندگی متزلزلش را ویران کند. او فرصت کوتاهی دارد تا این مشکلش را از سر راهش بردارد...            

دسته بندی در هاشور

غلامرضا

غلامرضا

مادرم

مادرم

بی سرزمین تر از باد

بی سرزمین تر از باد