باگ

فیلم به یک واقعه اختلاس که در گراش رخ داد و بحران اقتصادی در آنجا بوجود آورد می پردازد.

دسته بندی در هاشور

مانع بسته شدن در نشوید

مانع بسته شدن در نشوید

من قدیمی هستم

من قدیمی هستم

دزدانه

دزدانه