اول پاییز

این فیلم حکایتگر رابطه مادری با فرزندش است  که در آستانه هجده‌سالگی است.

دسته بندی در هاشور

غلامرضا

غلامرضا

مادرم

مادرم

بی سرزمین تر از باد

بی سرزمین تر از باد