اورسن ولز صحبت می کند

قسمت اول

مستند اورسن ولز صحبت می کند بیوگرافی و ولز شناسی است . تحقیق و مقاله ای مفصل در چند فیلم پیوسته برای شناخت مرد بزرگی بنام جرج اورسن ولز. نه فقط اورسن ولز کارگردان سینما و خالق همشهری کین، بلکه ولز بازیگر ، مجری ، نویسنده ، تهیه کننده ، طراح صحنه و لباس، ایده پرداز ، شکسپیرشناس ، مستند ساز، سریال ساز،صاحب روش قصه گویی، شعبده باز و سرگرم کننده . مردی صاحب زندگی کاری  و مالی و خانوادگی پر ماجرا و متلاطم . یک نابغه کامل که در هر بخش از هنر که فعال بوده در زمره سه نفر و بسیاری اوقات اولین نفر آن بوده و خواهد بود. کلمه استاد یا غول برای ولز شاید کوچک باشد. مستند اورسن ولز صحبت می کند ، درباره این است که ببینیم شخصیتی  کسی مثل  اورسن ولز چطور می شود کسی مثل اورسن ولز..      

قسمت دوم

مستند اورسن ولز صحبت می کند بیوگرافی و ولز شناسی است . تحقیق و مقاله ای مفصل در چند فیلم پیوسته برای شناخت مرد بزرگی بنام جرج اورسن ولز. نه فقط اورسن ولز کارگردان سینما و خالق همشهری کین، بلکه ولز بازیگر ، مجری ، نویسنده ، تهیه کننده ، طراح صحنه و لباس، ایده پرداز ، شکسپیرشناس ، مستند ساز، سریال ساز،صاحب روش قصه گویی، شعبده باز و سرگرم کننده . مردی صاحب زندگی کاری  و مالی و خانوادگی پر ماجرا و متلاطم . یک نابغه کامل که در هر بخش از هنر که فعال بوده در زمره سه نفر و بسیاری اوقات اولین نفر آن بوده و خواهد بود. کلمه استاد یا غول برای ولز شاید کوچک باشد. مستند اورسن ولز صحبت می کند ، درباره این است که ببینیم شخصیتی  کسی مثل  اورسن ولز چطور می شود کسی مثل اورسن ولز..      

قسمت سوم

مستند اورسن ولز صحبت می کند بیوگرافی و ولز شناسی است . تحقیق و مقاله ای مفصل در چند فیلم پیوسته برای شناخت مرد بزرگی بنام جرج اورسن ولز. نه فقط اورسن ولز کارگردان سینما و خالق همشهری کین، بلکه ولز بازیگر ، مجری ، نویسنده ، تهیه کننده ، طراح صحنه و لباس، ایده پرداز ، شکسپیرشناس ، مستند ساز، سریال ساز،صاحب روش قصه گویی، شعبده باز و سرگرم کننده . مردی صاحب زندگی کاری  و مالی و خانوادگی پر ماجرا و متلاطم . یک نابغه کامل که در هر بخش از هنر که فعال بوده در زمره سه نفر و بسیاری اوقات اولین نفر آن بوده و خواهد بود. کلمه استاد یا غول برای ولز شاید کوچک باشد. مستند اورسن ولز صحبت می کند ، درباره این است که ببینیم شخصیتی  کسی مثل  اورسن ولز چطور می شود کسی مثل اورسن ولز..      

قسمت چهارم

مستند اورسن ولز صحبت می کند بیوگرافی و ولز شناسی است . تحقیق و مقاله ای مفصل در چند فیلم پیوسته برای شناخت مرد بزرگی بنام جرج اورسن ولز. نه فقط اورسن ولز کارگردان سینما و خالق همشهری کین، بلکه ولز بازیگر ، مجری ، نویسنده ، تهیه کننده ، طراح صحنه و لباس، ایده پرداز ، شکسپیرشناس ، مستند ساز، سریال ساز،صاحب روش قصه گویی، شعبده باز و سرگرم کننده . مردی صاحب زندگی کاری  و مالی و خانوادگی پر ماجرا و متلاطم . یک نابغه کامل که در هر بخش از هنر که فعال بوده در زمره سه نفر و بسیاری اوقات اولین نفر آن بوده و خواهد بود. کلمه استاد یا غول برای ولز شاید کوچک باشد. مستند اورسن ولز صحبت می کند ، درباره این است که ببینیم شخصیتی  کسی مثل  اورسن ولز چطور می شود کسی مثل اورسن ولز..      

قسمت پنجم

مستند اورسن ولز صحبت می کند بیوگرافی و ولز شناسی است . تحقیق و مقاله ای مفصل در چند فیلم پیوسته برای شناخت مرد بزرگی بنام جرج اورسن ولز. نه فقط اورسن ولز کارگردان سینما و خالق همشهری کین، بلکه ولز بازیگر ، مجری ، نویسنده ، تهیه کننده ، طراح صحنه و لباس، ایده پرداز ، شکسپیرشناس ، مستند ساز، سریال ساز،صاحب روش قصه گویی، شعبده باز و سرگرم کننده . مردی صاحب زندگی کاری  و مالی و خانوادگی پر ماجرا و متلاطم . یک نابغه کامل که در هر بخش از هنر که فعال بوده در زمره سه نفر و بسیاری اوقات اولین نفر آن بوده و خواهد بود. کلمه استاد یا غول برای ولز شاید کوچک باشد. مستند اورسن ولز صحبت می کند ، درباره این است که ببینیم شخصیتی  کسی مثل  اورسن ولز چطور می شود کسی مثل اورسن ولز..      

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان