گیسوی آشفته من

فیلم گزارشی است از شرح حال زنان ایرانی که با افغانی‌ها ازدواج کرده‌اند و اکنون شرایط به شدت نا مساعدی از لحاظ سبک و نوع زندگی خود دارند.

 

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

شیر صحرا

شیر صحرا

گرمابان

گرمابان