گوشه های اصفهان

بررسی مکتب آوازی اصفهان از اواخر دوران قاجار تا امروز. سید رحیم اصفهانی از بنیانگذاران این مکتب بوده همراه نایب ( نی زن ) ، تاج اصفهانی در مکتب سیدرحیم آموزش دید و چند دهه سردمدار این مکتب آوازی بود و چون مکتب آموزشی داشت توانست شاگردانی را تربیت کند که امروز مثل اصغر شاهزیدی خود مکتب آموزشی دارد و این مکتب آوازی تا امروز زنده نگه داشته است.

 

 

 

 

 

کافه تهران

کافه تهران

پرنده آبی

پرنده آبی

دایره داوود

دایره داوود