کوپریتو

نگاهی به فراموش شده‌ای به نام کبریت. مستندی درباره وقایع اجتماعی و سیاسی پیرامون قوطی کبریت.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

جای نگرانی نیست

جای نگرانی نیست

کلیسائی در بازار

کلیسائی در بازار