کمال الملک

پیرامون تاریخچه و نحوه زندگی محمّد غفاری (کمال الملک) و همچنین تاثیرات او در عرصه نقاشی بر دوران معاصر‌، گفتگو می‌شود و تصاویری از آثار به جای مانده از این نقاش بزرگ را ارائه می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی