کارنامه بنیاد کندی

معلمی پس از 40 سال به روستای محل خدمتش برمی گردد تا شاگردانش را ببیند. اما هیچ یک از شاگردان در روستا نیستند. آنها به حاشیه شهر تهران آمده اند و هرکدام به کاری اشتغال دارند. هیچ کدام از شاگردها بیشتر از چهار کلاس درس نخوانده اند، اما تشکیل زندگی داده و آبرومندانه زندگی می کنند. معلم تصمیم می گیرد در ذهنش به هر یک از آنها یک نمره قبولی و کارنامه زندگی موفق بدهد.

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

این پیکان

این پیکان