چتر خاکستری

آقای مالکی دچار عادت همیشگی است تا زمانی که مردی با چتر وارد زندگی او می شود ...

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

جای نگرانی نیست

جای نگرانی نیست

کلیسائی در بازار

کلیسائی در بازار