پسر حاج علی

مستندی پیرامون قهوه خانه ای کوچک در بازار تهران و تلاش یرای باقی ماندن سنت در جامعه ایی که در حال فراموشی گذشته است . کاظم نماد مقاومت در برابر فراموشی گذشته است. وی با دادن چایی در قهوه خانه مردم را به گذشته بازمی گرداند و حس نوستالژیک آنها را زنده می کند.

 

 

 

 

 

طهران در گذر لوطی ها

طهران در گذر لوطی ها

شیر پوشان

شیر پوشان

شاعر بهشتی

شاعر بهشتی