پسر حاج علی

مستندی پیرامون قهوه خانه ای کوچک در بازار تهران و تلاش یرای باقی ماندن سنت در جامعه ایی که در حال فراموشی گذشته است . کاظم نماد مقاومت در برابر فراموشی گذشته است. وی با دادن چایی در قهوه خانه مردم را به گذشته بازمی گرداند و حس نوستالژیک آنها را زنده می کند.

 

 

 

 

 

مادرم ایل من

مادرم ایل من

زمستان چای

زمستان چای

دست و دیده

دست و دیده