پریچهر

روایتی از زندگی و کار پریچهر نامدار فریدونی، نقاش معاصر ایران.

او از اولین دانش آموختگان رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

دست به مهره

دست به مهره

مرا ببوس

مرا ببوس

عشق من تبریز

عشق من تبریز