پرو آخر

آقای "عرب پور" خیاط لباس روحانیت در قم است که خاطراتی شنیدنی از لباس‌هایی که دوخته دارد‌. خیاطی و دوخت لباس برای بسیار‌ی از روحانیونی که حالا رجال مملکت و شخصیت‌های سیاسی هستند خاطرات او را جالب‌تر ‌می‌کند‌. در این مستند با ساختار لباس روحانیت نیز آشنا می‌شویم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اختاپوس

اختاپوس

پیرنیا باغبان گل‌ها

پیرنیا باغبان گل‌ها

مرا ببوس

مرا ببوس